دسته بیستوری جراحی چند منظوره

این دسته بیستوری جهت جراحی های متفاوت با قابلیت انعطاف پذیری
طراحی شده اند.
 شما با خرید تنها یک دسته بیستوری با قابلیت به کار گیری چندین تیغ با فواصل مختلف قادر به برداشتن فلپ با طول ها و عرض های مشخصی خواهید بود
حداکثر فاصله بین تیغ ها  12 میلیمتر میباشد
شما میتوانید از تیغ های شماره 10 و 15 استفاده نمایید